Hướng dẫn chức năng thu chi tiền trong phần mềm quản lí bán hàng Dân Trí Soft phiên bản Online

[Dân Trí Soft Online] Hướng dẫn chức năng thu chi tiền.

Để quản lí thu chi tiền trong cửa hàng bạn cần thực hiện các bước nhu sau:
Bước 1: Tạo danh mục các chi phí có trong cửa hàng như: Lương nhân viên, Điện Nước Rác, Mua hàng, Vệ sinh, Bảo trì - Bảo dưỡng trang thiết bị v.v

Đăng nhập vào gian hàng trên trình duyệt Web => "Thu, chi tiền" => "Danh mục chi phí" => nhấn Thêm mới => Khai báo tên chi phí và nhấn Lưu và Đóng.

Bước 2: Khai báo danh mục ngân quỹ.
Ngân quỹ được hiểu là những nơi giữ tiền được quản lí riêng biệt. Ví dụ: Ngân quỹ (Tiền trong quầy thu ngân); Quỹ ngân hàng A, Quỹ ngân hàng B, Quỹ trong tay chủ quán.

 "Thu, chi tiền" => "Danh mục ngân quỹ" => nhấn Thêm mới => Khai báo tên ngân quỹ và nhấn Lưu và Đóng.

[LẬP PHIẾU CHI TIỀN]
"Thu, chi tiền" => "Phiếu chi tiền" => nhấn Thêm mới => Khai báo Mã phí (Được tạo ở bước 1) => Khai báo Số tiền chi => Khai báo thông tin ngày chi, ngân quỹ chi (Được tạo ở bước 2), người chi tiền và nhấn Lưu.

[LẬP PHIẾU THU TIỀN]
Phiếu thu tiền đa phần sẽ dùng cho nghiệp vụ thu công nợ khách hàng.
"Thu chi tiền" => "Phiếu thu tiền" => nhấn Thêm mới => Tìm thông tin khách hàng và nhấn Lấy tất cả hóa đơn => Điền số tiền khách hàng trả và nhấn Phân bổ tiền => Chọn thông tin ngày ghi sổ, Ngân quỹ thu và nhấn Lưu.

[QUẢN LÍ NGÂN QUỸ]
Tiền trong các ngân quỹ được theo dõi bằng cách.
- Sử dụng App báo cáo Online của Dân Trí Soft (Hỗ trợ IOS, Androi)
- "Thu chi tiền" => "Báo cáo sổ quỹ tiền"
Liên hệ tư vấn trực tiếp 0929 292 606 (mr.Trung)