Quy trình kết nạp hội viên MBM


QUY TRÌNH KẾT NẠP HỘI VIÊN MBM

1. Điều kiện cần: Khách mời muốn gia nhập MBM bắt buộc phải tham dự ít nhất hai (02) lần và được giới thiệu về nguyên tắc hoạt động, mục tiêu, ý nghĩa và tôn chỉ hoạt động của MBM.

2. Điều kiện đủ:

(1) Khách mời bắt buộc phải là một doanh nghiệp hoặc đại diện 1 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh.

(2) Khách mời muốn tham dự MBM bắt buộc phải viết mẫu đơn đề nghị trở thành hội viên chính thức và được:

- Hơn 50% hội viên chính thức hiện hữu xác nhận đồng ý chấp thuận tiếp nhận hội viên mới.

- 100% lãnh đạo hiện hữu của MBM chấp thuận (gồm chủ tịch, phó chủ tịch & các trưởng ban).

Trong vòng 5 ngày làm việc, MBM có nhiệm vụ thông báo đơn đăng ký hội viên có đạt yêu cầu trên hay không bằng email chính thức. Nếu được chấp thuận, MBM sẽ tổ chức lễ kết nạp hội viên mới ngay tuần tiếp theo của đơn đăng ký.

(3) Hoàn tất phí hội viên cho 1 năm là 6.000.000 đồng (*).

(*) phí hội viên chỉ được sử dụng để phục vụ các hoạt động đem lại lợi ích cho hội viên.

3.  Lễ kết nạp:

Bước 1: Mời hội viên mới sẽ được kết nạp lên sân khấu, Chủ tịch giới thiệu vắn tắt về hội viên mới và doanh nghiệp đang công tác.

Bước 2: Chủ tịch tuyên bố lý do kết nạp (đã được quá nửa các thành viên đồng ý, ....) và chào đón hội viên mới.

Bước 3
: Tuyên thệ của hội viên mới, cam kết thực hiện theo các tiêu chí của MBM. Lúc hội viên mới tuyên thệ, mời khách mời và các hội viên hiện hữu cùng đứng lên và đọc theo hội viên mới. Cả hội trường vỗ tay khi kết thúc lời tuyên thệ.

Bước 4: Chào mừng của các hội viên hiện hữu với hội viên mới (hội viên mới sẽ đi 1 vòng quanh hội trường để chạm (touch) và bắt tay các hội viên hiện hữu nhằm cùng truyền lửa cho nhau). Sau đó cho một tràng pháo tay chào mừng hội viên mới và Chủ tịch tuyên bố kết thúc bước kết nạp hội viên mới.

Trân trọng