banner here

Giới thiệu về Quản Lý Tinh Gọn

- tháng 7 21, 2018

Ý tưởng cốt lõi của hệ thống quản lý tinh gọn (lean) là tối đa hóa giá trị cho khách hàng, đồng thời giảm thiểu lãng phí. Đơn giản, lean có nghĩa là tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng với một lượng tài nguyên ít hơn.